Ο νέος τρόπος υπολογισμού μορίων, δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τις προφορικές βαθμολογίες. Βάλτε απλώς τους τέσσερεις βαθμούς των γραπτών στα κουτάκια με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου και δείτε τα μόριά σας. Αν δίνετε και πέμπτο μάθημα, επαναεισάγετε τους βαθμούς της νέας τετράδας μαθημάτων. Η αξία κάθε μονάδας για το πρώτο βασικό μάθημα είναι 330 , για το δεύτερο βασικό μάθημα είναι 270 μόρια ενώ για κάθε ένα από τα δύο υπόλοιπα μαθήματα είναι 200 μόρια.

Υπολογισμός μορίων 2016