Ακολουθεί ένα διαγώνισμα, σχεδόν επανέκδοση παλαιότερου, για όσους έχουν διαβάσει καλά σε όρια και συνέχεια. Υπάρχουν κάποια δύσκολα υποερωτήματα και κάποια απαιτητικά σε επίπεδο διατύπωσης. Hint: Μόνο ένα υποερώτημα χρειάζεται Bolzano! Οι ενδεικτικές απαντήσεις είναι στην τρίτη σελίδα, αλλά δώστε δυόμιση ώρες στον εαυτό σας πριν καταφύγετε σε αυτές!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠ2-1718