Μια νέα προσέγγιση για τη Γ Γυμνασίου που αποβλέπει στην εξάσκηση των μαθητών με ασκήσεις παράλληλες του σχολικού βιβλίου και έμφαση σε ταυτότητες και παραγοντοποιήσεις. Θεωρώ ότι είναι σημειώσεις που μπορούν να δοθούν σε σχολείο και να ζητούνται ως επιπλέον εργασία στα αντίστοιχα κεφάλαια. Άλλωστε, το ζητούμενο σε αυτό το κεφάλαιο είναι η πλήρης εξοικείωση των μαθητών/τριων με πράξεις, παραγοντοποιήσεις και απλοποιήσεις αλγεβρικών παραστάσεων.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ