Ασκήσεις σε ρίζες, πρωτοβάθμιες παραμετρικές εξισώσεις και εξισώσεις με απόλυτες τιμές και ρίζες. Υπάρχουν και δύσκολες. Δεν είναι αντιγραφή από πουθενά, υπάρχουν συνεπώς και κάποιες λιγότερο συνηθισμένες.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α(2.4,3.1)