Δίπλα στις εκφωνήσεις, υπάρχουν οι απαντήσεις. Λύστε τις όλες, είναι εξάσκηση σε βασικά αντικείμενα!

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ και ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ