Ακολουθούν τα θέματα και οι απαντήσεις στις ασκήσεις και κάποια ερωτήματα θεωρίας.

ΘΕΜΑΤΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Γ΄ ΓΥΜΝ